Článok 1
Úvodné ustanovenia

Vedecký časopis MANEKO (Manažment a ekonomika podniku) vydáva MANEKO - Manažment a Ekonomika o.z. v spolupráci s Oddelením manažmentu chemických a potravinárskych technológií Ústavu manažmentu STU v Bratislave vo vydavateľstve SPEKTRUM STU Bratislava.

Článok 2
Úlohy a zameranie

MANEKO prináša vedecké články, diskusné príspevky a recenzie prác zaoberajúce sa problematikou odvetvových a prierezových ekonomík, ekonómie a tiež manažmentu. Uverejňuje príspevky z oblasti všeobecného manažmentu, znalostnej ekonomiky, ekonomiky a manažmentu malých a stredných podnikov, ekonomiky služieb, finančného manažmentu, manažmentu kvality, environmentálneho manažmentu, manažmentu ľudských zdrojov, marketingu, controllingu, logistiky, strategického manažmentu podnikov, inovačného manažmentu, účtovníctva, daňovníctva, informačných a komunikačných technológií a podobne.

Umožňuje publikovanie vedeckých a odborných prác pre cieľovú skupinu vysokoškolských pedagógov a vedeckých pracovníkov, ale zároveň poskytuje príležitosť pre publikovanie príspevkov aj doktorandom a pracovníkom z podnikovej praxe, verejnej správy a pod.

Článok 3
Redakčná rada
 1. Redakčná rada je riadiacim orgánom a odborným garantom časopisu MANEKO. Tvoria ju predseda, podpredseda a ďalší členovia Redakčnej rady. Redakčná rada je nadriadeným orgánom Vedeckej rady a Redakčného výboru časopisu. Predseda redakčnej rady má právo navrhovať a odvolávať členov Redakčnej rady, Vedeckej rady a Redakčného výboru časopisu Maneko. Zloženie Redakčnej rady časopisu MANEKO tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.
 2. Redakčná rada zasadá minimálne jedenkrát pred vydaním každého čísla.
 3. Predseda Redakčnej rady vedie zasadnutie Redakčnej rady. Redakčná rada hlasuje o schválení konečnej podoby každého čísla časopisu. Aby mohlo byť číslo vydané, musí byť schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Redakčnj rady. Rovnakým spôsobom sa hlasuje aj o iných návrhoch.
 4. Pred schvaľovaním konečnej podoby čísla časopisu musia byť prítomní členovia Redakčnej rady oboznámení so stanoviskom Vedeckej rady časopisu Maneko. Vedecká rada časopisu vypracováva svoje stanovisko v dostatočnom časovom predstihu pred zasadnutím Redakčnej rady.
 5. Členovia Redakčnej rady majú právo si kedykoľvek vyžiadať oponentské posudky a všetky texty príspevkov zaslaných redakcii.
 6. Členovia Redakčnej rady podávajú návrhy na opatrenia smerujúce k zvýšeniu celkovej kvality časopisu.
Článok 4
Vedecká rada
 1. Vedecká rada časopisu Maneko je výkonným orgánom časopisu. Zloženie Vedeckej rady časopisu Maneko tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.
 2. Vedecká rada časopisu sa schádza minimálne jedenkrát pred vydaním každého čísla.
 3. Vedecká rada dohliada a kontroluje odbornú a vedeckú úroveň ako aj formálnu stránku zaslaných príspevkov a na základe posudkov od recenzentov podáva návrh na schválenie ich zaradenia do časopisu.
 4. Pred schvaľovaním konečnej podoby čísla časopisu musia byť prítomní členovia Vedeckej rady oboznámení s obsahom príslušných oponentských posudkov.
 5. Členovia Vedeckej rady majú právo si kedykoľvek vyžiadať texty príspevkov zaslané redakcii.
 6. Vedecká rada predkladá konečnú podobu návrhu obsahu čísla časopisu na schválenie predsedovi Redakčnej rady časopisu.
Článok 5
Redakčný výbor časopisu
 1. Výkonnou zložkou časopisu Maneko je Redakčný výbor. Zloženie Redakčného výboru tvorí prílohu č. 3 tohto štatútu.
 2. Redakčný výbor zodpovedá za tvorbu a grafickú úpravu časopisu.
 3. Zodpovedný redaktor komunikuje s autormi o veciach autorizácie, úpravy ich príspevkov na základe požiadaviek z recenzných posudkov, resp. doplnenia ďalších potrebných náležitostí pre uverejnenie príspevku.
 4. Redakčný výbor si vyhradzuje právo na vrátenie príspevku, ktorý nespĺňa formálne náležitosti autorovi na dopracovanie.
 5. Zodpovedný redaktor predkladá predsedovi Vedeckej rady časopisu všetky prijaté príspevky, ktoré sa podrobili recenznému procesu, vrátane recenzných posudkov od recenzentov.
Článok 6
Recenzný proces
 1. Pred zaradením textu do recenzného konania Redakčná rada posúdi, či text spĺňa základné kritériá publikovania v časopise. Príspevky, ktoré nespĺňajú formálne náležitosti, jazykové a štylistické požiadavky, alebo ktorých tematické zameranie nie je v súlade so zameraním časopisu, redakčná rada môže odmietnuť, vyžiadať si ich prepracovanie, resp. doplnenie.
 2. Recenzovanie príspevkov nie je honorované.
 3. Každý príspevok je anonymne posudzovaný dvoma nezávislými odborníkmi v danej oblasti, ktorí sú navrhnutý Redakčnou radou. V odôvodnených prípadoch môže byť recenzent členom Redakčnej alebo Vedeckej rady. Recenzent vypracuje recenzný posudok, ktorý zašle zodpovednému redaktorovi. Ak si závery dvoch recenzných posudkov vzájomne protirečia, Redakčná rada si vyžiada recenzný posudok od tretieho recenzenta.
 4. Recenzenti vypracujú posudok podľa stanoveného formuláru. (príloha č. 4)
 5. Komunikáciu s recenzentmi a informovanie o výsledkoch recenzného konania zabezpečuje zodpovedný redaktor.
Článok 7
Pokyny na spracovanie príspevkov
 1. Autori posielajú príspevky upravené po formálnej stránke podľa pokynov uverejnených na internetovej stránke časopisu MANEKO. (Príloha č. 5)
 2. Nevyžiadané príspevky sa autorom nevracajú.
 3. Za jazykovú úpravu príspevkov zodpovedajú autori.
 4. Autori zasielajú príspevky v požadovanej forme zodpovednému redaktorovi.
 5. Termín uzávierky prijímania príspevkov do konkrétneho čísla časopisu je uverejnený na internetovej stránkae časopisu.
Článok 8
Financovanie časopisu
 1. Príspevky nie sú honorované.
 2. Časopis je financovaný zo zdrojov MANEKO - Manažment a Ekonomika o.z. a ďalších zdrojov (granty, reklama, nadácie, fondy, projekty).
 3. Redakcia si vyhradzuje právo požadovať od autora, po ukončení recenzného procesu a rozhodnutí o prijatí jeho príspevku na uverejnenie, participáciu na nákladoch spojených s vydaním časopisu vo vopred dohodnutej výške.

Bratislava 21.2.2024

Príloha č. 1 - Redakčná rada časopisu Maneko
Príloha č. 2 - Vedecká rada časopisu Maneko
Príloha č. 3 - Redakčný výbor časopisu Maneko
Príloha č. 4 - Recenzný posudok
Príloha č. 5 - Pokyny pre autorov