1. Články predložené k publikovaniu musia byť zamerané na ekonomickú a manažérsku problematiku spadajúcu pod zameranie časopisu (ekonómia a manažment).
 2. Príspevky sa uverejňujú v slovenskom, českom, ruskom a anglickom jazyku.
 3. Štruktúra príspevku by mala byť podľa metodiky IMRAD (úvod, metódy a metodológia, výsledky a diskusia, záver).
 4. Podmienkou uverejnenia príspevku je jeho originálnosť (pôvodnosť). Odovzdaním príspevku autor prehlasuje, že príspevok nebol doteraz publikovaný alebo ponúknutý k publikácii inému vydavateľovi.
 5. V časopise sa uplatňuje systém anonymného recenzovania (peer-rewiev) pre overenie vedeckej kvalifikácie článkov, každý príspevok je posudzovaný dvoma nezávislými recenzentmi.
 6. Vedecká rada a Redakčná rada časopisu rozhodujú o prijatí príspevku na uverejnenie na základe recenzných posudkov. Vydavateľ si vyhradzuje právo príspevok odmietnuť.
 7. Príspevky nie sú honorované. Redakcia si vyhradzuje právo požadovať od autora, po rozhodnutí o prijatí jeho príspevku na uverejnenie, participáciu na nákladoch spojených s vydaním časopisu v sume 50 €.
 8. Autori posielajú príspevky upravené po formálnej stránke podľa „Šablóny príspevku do časopisu“. Za jazykovú úpravu príspevkov zodpovedajú autori.
 9. Poznámky, ktoré patria pod čiaru, sa číslujú podľa poradia v texte. Tabuľky a ilustrácie (obrázky, schémy, grafy, diagramy) sa číslujú samostatnými číselným radmi podľa poradia v texte. Pod každou tabuľkou alebo ilustráciou je potrebné uviesť zdroj, z ktorého autor čerpal údaje. Na tabuľky a ilustrácie musia byť odkazy v texte príspevku.
 10. Citácie literatúry sa uvádzajú podľa Metódy prvého údaja a dátumu (ISO 690) v nasledovnom formáte:
  Jeden zdroj, jeden autor: (Autor, 2000)
  Jeden zdroj, viac autorov: (Autor a kol., 2005)
  Viac zdrojov: (Autor1, 2009; Autor2, 2010)
 11. V zozname literatúry na konci príspevku sa jednotlivé položky uvádzajú v abecednom poradí (nečíslujú sa). Pre on-line dokumenty je povinný dátum citovania a dostupnosť. Autor je povinný v príspevku použiť aspoň 15 zdrojov, z toho aspoň 10 zdrojov by malo byť z databáz Web of Science a Scopus.
 12. Citácie sa musia nachádzať v texte článku hneď za miestom, kde boli údaje z citovaného zdroja použité.
 13. Minimálny rozsah príspevku je 8 normostrán a maximálny rozsah príspevku je 15 normostrán, vrátane príloh a zoznamu literatúry (1 normostrana = 1 800 znakov vrátane medzier). Formát stránky A4 (210 x 297 mm), okraje: pravý 2,5 cm, ľavý 2,5 cm, horný 3 cm, dolný 2,5 cm. Riadkovanie je jednoduché. Stránky sa nečíslujú.
 14. Štruktúra príspevku je uvedená v tabuľke č. 1.
 15. Príspevky sú s otvoreným prístupom (Open Access) pod licenciou Creative Commons Attribution 4 .0 License

Šablóna príspevku do časopisu
Šablóna recenzného posudku


Rukopisy prijíma redakcia časopisu MANEKO
OMCHaPT ÚM STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
e-mail: ivan.katrencik@stuba.sk


Tabuľka 1: Štruktúra príspevku

Štruktúra Písmo

NÁZOV PRÍSPEVKU V PÔVODNOM A ANGLICKOM JAZYKU

Times New Roman, veľ. 16
Zarovnanie na stred

Meno a priezvisko
autora (ov) – bez titulov

Times New Roman, veľ. 12
Zarovnanie na stred

Abstrakt v anglickom jazyku

Text - Times New Roman, veľ. 10, Italic

Kľúčové slová v anglickom jazyku (5-6 slov)

Times New Roman, veľ. 10, Italic

JEL Classification

Times New Roman, veľ. 10, zarovnanie doľava, Italic. Viď napr.: https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=econlit

ÚVOD
CIEĽ A METODIKA
VÝSLEDKY A DISKUSIA
ZÁVER

Times New Roman, veľ. 14, Bold, všetky  písmená veľké
Kapitoly číslujte arabskými číslicami

Text príspevku

Times New Roman, veľ. 12
Odsadenie prvého riadku v odseku tabulátorom 1,25 cm

Tabuľka 1: Názov tabuľky

Graf 1: Názov grafu

Obrázok 1: Názov obrázku

Times New Roman, veľ. 12, Bold
Umiestniť nadpis nad tabuľkou, zarovnať vľavo
Umiestniť nadpis pod graf, centrovať
Umiestniť nadpis pod obrázok, centrovať
Zdroj umiestniť pod tabuľku, zarovnať vľavo
Zdroj umiestniť pod graf, obrázok, centrovať
(Times New Roman, veľ. 10, Italic)

LITERATÚRA

Times New Roman, veľ. 14, Bold, všetky písmená veľké
Radiť v abecednom poradí, nečíslovať

Autor
Titul, meno a priezvisko
Názov pracoviska
Adresa pracoviska
Tel.: 000000000000
e-mail: some@who.com

Times New Roman, veľ. 12
Zarovnať doľava

Autori posielajú príspevky upravené po formálnej stránke podľa „Šablóna príspevku do časopisu“ uverejnenom na internetovej stránke časopisu www.maneko.sk.


Príspevky do čísla 2/2024 prijíma redakcia časopisu do 15. 10. 2024.